propoz

 

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście:      Boże, lud Twój

Na przygotowanie darów:      Miłujcie się wzajemnie

Na Komunię:   Zbliżam się w pokorze

Na dziękczynienie:  Bądźmy naśladowcami Boga

Na zakończenie:   Ty wyzwoliłeś nas, Panie

MODLITWA POWSZECHNA

Bogu Ojcu, który jest pełen miłosierdzia dla tych, którzy Go wzywają, przedstawmy teraz nasze prośby:

 1. Módlmy się za Kościół apostolski, aby był dla świata znakiem jedności, miłości i przebaczenia. Ciebie prosimy…
 2. Módlmy się za pracowników środków społecznego przekazu, aby ich odpowiedzialna praca realizowana była w sposób uczciwy i obiektywny. Ciebie prosimy...
 3. W rozpoczynającym się Tygodniu Wychowania módlmy się za rodziców i wychowawców, aby powierzone ich trosce dzieci wzrastały w miłości do Boga, Ojczyzny i drugiego człowieka. Ciebie prosimy…
 4. Módlmy się za tych, którzy noszą w swoim sercu urazy do innych ludzi, aby wsłuchując się w słowo Boże, potrafili przebaczyć swoim winowajcom. Ciebie prosimy…
 5. W 78. rocznicę najazdu Związku Radzieckiego na Polskę módlmy się za poległych na Wschodzie i w obozach zagłady, aby dobry Pan Bóg przyjął ich ofiarę i obdarzył nagrodą życia wiecznego. Ciebie prosimy…
 6. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy potrafili z życzliwością się do siebie odnosić i wzajemnie sobie pomagać. Ciebie prosimy…

Boże, Ojcze wszechmogący, Ty wiesz najlepiej, czego nam potrzeba, dlatego prosimy, abyś wysłuchał nas zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście:                             Jesteś, Panie, winnym krzewem

Na przygotowanie darów:      Czego chcesz od nas, Panie

Na Komunię:                          Pan zstąpił z nieba

Na dziękczynienie:                 Chwal, Syjonie, Zbawiciela

Na zakończenie:                     Idźcie na cały świat

 

MODLITWA POWSZECHNA

Miłosiernemu Bogu, który ze swego skarbca obdarza wzywających Go szczerze, przedstawmy teraz nasze prośby:

 1. Módlmy się za papieża, biskupów, kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby swoim życiem świadczyli o Bogu dobrym i miłosiernym. Ciebie prosimy…
 2. Módlmy się za narody, które toczą bratobójcze walki, aby wzajemną wrogość zastąpiły dążeniem do jedności i pokoju. Ciebie prosimy…
 3. Módlmy się za udręczonych na duszy i ciele, aby w tajemnicy męki i śmierci Chrystusa odnaleźli sens swego cierpienia. Ciebie prosimy…
 4. Módlmy się za ludzi terminalnie chorych i w podeszłym wieku, aby zdążyli właściwie przygotować się na spotkanie z Panem. Ciebie prosimy...
 5. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby dostąpili łaski radowania się z Aniołami w królestwie niebieskim. Ciebie prosimy…
 6. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych wokół ołtarza Pańskiego, abyśmy potrafili cieszyć się Bożym błogosławieństwem i dostatnim życiem naszych braci w Chrystusie. Ciebie prosimy…

Boże, Ojcze wszechmogący, który znasz nasze potrzeby i odpowiadasz na nie, obdarzaj nas swoimi łaskami. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście:                             O Boże mój, o Zbawicielu mój

Na przygotowanie darów:      Panie, ufam miłosierdziu Twemu

Na Komunię:                          Jam jest chlebem żywym

Na dziękczynienie:                 O Święta uczto

Na zakończenie:                     Cały świat niech śpiewa tę pieśń

 

MODLITWA POWSZECHNA

Na progu miesiąca różańcowego przedstawmy Panu nasze prośby przez orędownictwo Maryi, która wstawia się za nami u swego Syna – Jezusa Chrystusa:

Powtarzamy: Niechaj Maryja wstawia się za nami.

 1. Módlmy się za papieża, duchowieństwo i Lud Boży, aby odważnie i ochoczo podejmowali Boże wezwanie do głoszenia Dobrej Nowiny. Niechaj Maryja wstawia się za nami.
 2. Módlmy się za siostry zakonne, szczególnie ze zgromadzeń misyjnych, aby ufając w Bożą opiekę, ofiarnie angażowały się w szerzenie Bożej miłości na całym świecie. Niechaj Maryja wstawia się za nami.
 3. Módlmy się za rządzących, by uczciwie i mądrze służyli dobru społeczeństwa i troszczyli się szczególnie o ludzi mniej zaradnych. Niechaj Maryja wstawia się za nami.
 4. Módlmy się za studentów rozpoczynających dzisiaj rok akademicki, aby rozum i wiara prowadziły ich do poznania prawdy. Niechaj Maryja wstawia się za nami.
 5. Módlmy się za nauczycieli i wykładowców, aby respektując chrześcijański system wartości, cieszyli się prawdziwym autorytetem wśród młodzieży. Niechaj Maryja wstawia się za nami.
 6. Módlmy się za nas, uczestniczących w tej Przenajświętszej Ofierze i za nasze rodziny, abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba, stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Niechaj Maryja wstawia się za nami.

Panie Jezu, który zostawiłeś nam swoją Matkę, abyśmy za Jej wstawiennictwem mogli prosić Cię o potrzebne łaski, błagamy, wysłuchaj nas w potrzebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.